Pcheck
E-magazine

Eindejaarsspecial 2019

De specialist in salarisverwerking.

01Voorwoord

02Loonkostenvoordelen

03WKR en nieuwe fietsenregeling

04Overige eindejaarstips

05Varia

01Voorwoord

Het eind van 2019 is nu echt in zicht. Op de valreep ontvang je van Pcheck dan ook deze special met eindejaarstips. In dit e-magazine lees je de belangrijkste tips die je nu nog kunt regelen voor je personeel en hoe je dus wellicht nog fiscaal voordeel kunt behalen. 

Overzicht
De tips staan per pagina overzichtelijk op een rij. Zo heb je in één oogopslag zicht op de eindejaarstips die belangrijk zijn voor je onderneming en voor jouw personeel. Je leest onder andere over de verschillende loonkostenvoordelen, de nieuwe fietsenregeling komt aan bod en uiteraard geven we tips hoe je de mogelijkheden benut binnen de werkkostenregeling (WKR). In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief. Deze moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Als dat het geval is, staat dat vermeld bij de tip. 

Varia
Daarnaast delen we graag via deze speciale editie van ons e-magazine nog overige tips, die het lezen meer dan waard zijn. Deze nieuwsitems zijn te vinden op de pagina ‘Varia’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en het minimumloon per 2020.

Specialist in salarisverwerking
Niet voor niets is Pcheck dé specialist is salarisverwerking. Daarom ontvang je deze eindejaarsspecial 2019, boordevol tips en nieuws voor jou en je personeel. Heb je na het lezen van deze special nog vragen? Wil je meer informatie over een bepaald onderwerp? Laat het ons gerust weten. Ook aan het eind van 2019 halen we er namelijk voor je uit wat erin zit. 

Pcheck wenst je alvast mooie feestdagen en een gezond en succesvol 2020!

 

Disclaimer
Bij de samenstelling van deze special Eindejaarstips 2019 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Pcheck kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Verschijningsdatum: 25 november 2019

02Loonkostenvoordelen

Blijf ook op de hoogte als het gaat om eindejaarstips over loonkostenvoordelen. Hoe zit het met het loonkostenvoordeel voor lage lonen en wat zijn de voorwaarden? Ook voor het in dienst hebben van jongeren gelden loonkostenvoordelen. Daarnaast komen de loonkostenvoordelen aan de orde met betrekking tot oudere werknemers en arbeidsbeperkte werknemers. Lees snel verder.

Loonkostenvoordeel voor lage lonen
Sinds 2017 krijgen werkgevers, die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), een nieuwe tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Voor het LIV gelden de volgende voorwaarden:

  • het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor iemand van 21 jaar of ouder; en
  • er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1248 verloonde uren per kalenderjaar); en
  • de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Wat betreft de verloonde uren gaat het om alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarvoor niet gewerkt wordt. Denk aan betaald verlof, ziekte, overwerk en uitbetaalde verlofuren. Lees meer


Loonkostenvoordeel voor jongeren
Werkgevers die vanaf 1 januari 2018 jongere werknemers in dienst hebben, kunnen jeugd-LIV krijgen. Jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor de verhoging van de minimumjeugdlonen in de afgelopen jaren. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is sinds 1 juli 2017 flink verhoogd. Per 1 juli 2019 is het vaste percentage van het minimumloon voor 18-, 19- en 20-jarigen nogmaals omhooggegaan. 21-jarigen hebben sindsdien zelfs recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Als aan de voorwaarden is voldaan, heeft een werkgever per werknemer recht op een tegemoetkoming per uur. Het voordeel kan in 2019 oplopen tot € 1.892,80 per werknemer per jaar. 

Let op! Deze regeling gaat in 2020 veranderen.


Benut ook overige nieuwe loonkostenvoordelen
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen, heb je een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig. Het LKV bedraagt maximaal € 3,05 per verloond uur en kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar.

03WKR en nieuwe fietsenregeling

Al plannen voor een kerstborrel? Hoe zet je de WKR hier optimaal in? En speel nu al in op de nieuwe fietsenregeling. We halen er graag voor je uit wat erin zit. Lees dus snel onderstaande tips.

Benut de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling
Benut ook dit jaar de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Beoordeel nog resterende vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom) en bekijk of zaken die je in 2020 wil vergoeden/verstrekken, nog in 2019 kunnen worden vergoed/verstrekt. Het is namelijk niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2019 over is, door te schuiven naar 2020. Lees meer


Vier kerst dit jaar ‘WKR-optimaal’ met je personeel
Geef bij dreigende overschrijding van de vrije ruimte in plaats van een kerstpakket eens een nieuwjaarsgeschenk. Of vervang de kerstborrel buiten de deur door een nieuwjaarsborrel buiten de deur. Het bedrijfsfeestje is begin 2020 misschien net zo gezellig als eind 2019. Omdat deze verstrekkingen dan in 2020 plaatsvinden, komen ze ook ten laste van de vrije ruimte in 2020.

Let op! Bedenk wel dat schuiven alleen zin heeft als je in 2020 niet met dezelfde dreigende overschrijding van de vrije ruimte te maken krijgt.

Kerstborrel
Denk ook eens na over het anders inrichten van bepaalde vergoedingen of verstrekkingen. De kerstborrel buiten de deur is met wat aankleding misschien wel net zo gezellig in je bedrijfspand. Dit is aantrekkelijk, omdat de kerstborrel buiten de deur ten laste van de vrije ruimte komt, terwijl de borrel binnenshuis op nihil is gewaardeerd.

Let op! Gaat de borrel binnenshuis gepaard met een maaltijd, dan komt voor de maaltijd wel het forfaitaire bedrag van € 3,35 per werknemer ten laste van de vrije ruimte. Dit is echter altijd beduidend minder dan de werkelijke waarde van een maaltijd buiten de deur, die anders ten laste van de vrije ruimte was gekomen.


Speel in op nieuwe fietsenregeling
In 2020 wordt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak ingevoerd. Net als bij de auto wordt er een bijtelling berekend over de consumentenadviesprijs van de fiets, als deze voor privégebruik ter beschikking staat. Als de fiets ter beschikking staat voor woon-werkverkeer, wordt de fiets ook geacht voor privégebruik ter beschikking te staan. De bijtelling voor de fiets gaat 7% bedragen. Deze bijtelling wordt tot het inkomen van de werknemer gerekend en hierover betaalt hij of zij belasting. Lees meer


Premiedifferentiatie WW en fietsenregeling in 2020?
De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd. De nieuwsbrief is te downloaden vanaf de site van de Belastingdienst. De nieuwsbrief gaat erg uitgebreid in op de premiedifferentiatie in de WW per 2020. De te berekenen premie is per 2020 namelijk afhankelijk van de vraag of er al dan niet een vast dienstverband bestaat. De WW-premie wordt voor werknemers met een flexibel arbeidscontract 7,94%. De WW-premie voor werknemers met een vast contract zal 2,94% bedragen. Ook wordt er ingegaan op de nieuwe fietsenregeling en wordt verduidelijkt hoe de bijtelling dient te worden berekend als een werkgever een fiets van de zaak ter beschikking stelt. Lees meer

 

04Overige eindejaarstips

Op deze pagina lees je de overige eindejaarstips die Pcheck graag met je deelt. Zo is de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid gewijzigd. Daarnaast moet je je voorbereiden op e-Herkenning bij het UWV en de Belastingdienst. Weten hoe? Je leest het – en nog een aantal andere tips – hieronder.

Houd rekening met wijziging 30%-regeling
De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid is gewijzigd. Vanaf 2019 mogen werkgevers de regeling nog maar vijf jaar toepassen in plaats van acht jaar. Er is overgangsrecht ingevoerd voor de groep werknemers waarvoor de regeling als gevolg van deze maatregel in 2019 of 2020 zou eindigen. Lees meer


Vorm een voorziening voor een transitievergoeding
Bij onvrijwillig ontslag van een werknemer ben je in beginsel een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte ervan is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer bij jou in dienst is geweest en de hoogte van het salaris. De transitievergoeding bedraagt dit jaar maximaal € 81.000 of een jaarsalaris als dit meer is. Zijn er voldoende aanwijzingen dat je op niet al te lange termijn een of meer werknemers moet ontslaan, dan kan je een voorziening vormen voor een transitievergoeding. Op deze manier kan je nu al rekening houden met de kosten van een transitievergoeding die zich pas in de toekomst zullen voordoen. De hoogte van de voorziening moet je afstemmen op de te verwachten kosten en de te verwachten termijn waarop deze kosten zich zullen voordoen.

Let op! Er moet een redelijke mate van zekerheid bestaan dat de transitievergoeding betaald moet worden. Je moet dit dus aannemelijk kunnen maken, bijvoorbeeld door aan te tonen dat een reorganisatie op termijn niet is te voorkomen.


Bereid je voor op e-Herkenning UWV en Belastingdienst
Het UWV maakt sinds november 2018 gebruik van e-Herkenning. E-Herkenning is een digitaal hulpmiddel waarmee je toegang krijgt tot diverse overheidsdiensten en bedrijven. Door gebruik te maken van e-Herkenning hoef je niet langer verschillende inlogcodes en bijbehorende wachtwoorden te gebruiken. Het gebruik van e-Herkenning bij het UWV is vanaf 1 november 2019 verplicht. Lees meer


Stel vast waar de werknemer woont
De loonbelasting kent een aantal heffingskortingen, waaronder de loonheffingskorting. De loonheffingskorting is onder andere opgebouwd uit de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De heffingskortingen bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar geen recht meer op. Zij hebben alleen nog recht op het premiedeel als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Lees meer

 

 

05Varia

Op deze laatste pagina lees je overige tips, die we graag bij je onder de aandacht brengen. Zo is er een nieuwe subsidieregeling voor scholing voor mkb-bedrijven. Ook is er een uitspraak over een slapend dienstverband en is het bedrag voor het wettelijk minimumloon 2020 bekend. Nieuwsgierig? Je leest het hieronder.

Nieuwe subsidieregeling voor scholing bij mkb
Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie krijgen voor bepaalde vormen van scholing, namelijk via de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Hiermee is structureel € 48 miljoen gemoeid. Ook grotere bedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector komen voor de subsidie in aanmerking. Dit vanwege het feit dat in deze sectoren vaak gewerkt wordt met seizoensarbeiders. Lees meer


WAB: nieuwe regels oproepkrachten
Per 1 januari 2020 treedt een groot deel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, waaronder de regels voor oproepkrachten en oproepovereenkomsten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? We hebben het nogmaals voor je op een rij gezet. Lees meer


Hoge Raad zet streep door slapend dienstverband
De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan het slapend dienstverband. Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet wordt beëindigd. Door de arbeidsovereenkomst in stand te houden, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Onder langdurige arbeidsongeschiktheid wordt arbeidsongeschiktheid verstaan die minimaal twee jaar, dan wel als het UWV een loonsanctie heeft opgelegd, maximaal drie jaar duurt. Gedurende die periode is immers een opzegverbod wegens ziekte van toepassing. In onderliggende casus van de Hoge Raad is de loondoorbetalingsverplichting  ten einde gekomen, maar het dienstverband duurt nog voort. Lees meer


Update Handboek Loonheffingen
Het Handboek Loonheffingen is door de Belastingdienst op een aantal punten aangepast. Deze betreffen de regeling kleine geschenken, RVU-uitkeringen (VUT), gegevens inzake de loonstrook en de jaaropgave en de loonkostenvoordelen. Het Handboek Loonheffingen bevat een uitleg voor de werkgever met betrekking tot de loonheffingen. Lees meer


Bedrag minimumloon per 2020 bekend
Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2020 1,1% verhoogd. Het minimumloon komt daarmee op € 1.653,60 bruto per maand. Het minimumloon gaat per week € 381,60 bedragen en per dag € 76,32. De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Lees meer


De transitievergoeding: dit wijzigt per 1 januari 2020
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt wijzigingen in het ontslagrecht aan, waaronder de transitievergoeding. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen van de transitievergoeding:

  • Recht op transitievergoeding per eerste werkdag
  • Verhoging opbouw transitievergoeding vervalt
  • Vervangende voorziening bij cao
  • Aangepaste berekening transitievergoeding

Lees meer

 

Pcheck Magazine

01 Voorwoord

02 Loonkostenvoordelen

03 WKR en nieuwe fietsenregeling

04 Overige eindejaarstips

05 Varia

Bel: 071 - 401 29 47 of info@pcheck.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling