Pcheck
E-magazine

Nieuwsupdate

De specialist in salarisverwerking.

01Voorwoord

02Coronanieuws

03Advieswijzers

04Personeel

05Overig nieuws

01Voorwoord

Met editie #11 van ons e-magazine brengt Pcheck je op de hoogte van het meest actuele nieuws rondom de coronacrisis. Wat mag wel en niet voor je personeel? Hoe ziet de NOW-regeling 2.0 er uit? Hoe zit het met ontslag, verlof en de reiskostenvergoeding? De antwoorden op veel vragen vind je op pagina ‘Coronanieuws’.

Advieswijzer
Verder delen we ook graag onze advieswijzers met uiteenlopende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan verlofregelingen, voordelen loonkosten en de werkkostenregeling. Uiteraard is er ook aandacht voor nieuws dat met personeel te maken heeft zoals de fiscale fietsenregeling. Op de laatste pagina vind je overig actueel nieuws, dat het delen meer dan waard is.

Website
Vooral in deze onzekere en lastige tijd rondom de coronacrisis is het belangrijk dat je als werkgever op de hoogte wordt gehouden van het laatste nieuws. In deze editie lees je er alles over. Daarnaast wordt onze website wekelijks van nieuwe nieuwsberichten voorzien. Neem gerust eens een kijkje.

Contact
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Ook als het om nieuwsvoorziening gaat is Pcheck de specialist.

02Coronanieuws

Wat mag wel en wat mag niet in deze coronatijd? Kan ik werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen? Hoe zit het met ontslag vanwege corona? Mag je als werkgever een verlofaanvraag intrekken? Begrijpelijk dat je nu veel vragen hebt. Daarom op deze pagina een overzicht van zaken die betrekking hebben op de coronacrisis. Staat jouw vraag er niet bij? Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op.


NOW-regeling 2.0
De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling blijft voor de maanden juni t/m augustus van kracht voor bedrijven die minstens 20% omzetverlies lijden. Een belangrijke verruiming in de NOW 2.0 is dat ondernemers een opslag op de loonkosten krijgen van 40%, in plaats van 30% nu.

Ontslagboete vervalt
In de nieuwe regeling is het toegestaan werknemers om bedrijfseconomische redenen te ontslaan zonder een ontslagboete van 50% over de te ontvangen tegemoetkoming. De nieuwe regeling bevat ook een tegemoetkoming voor seizoensbedrijven.

Let op! Om voor de nieuwe NOW in aanmerking te komen, geldt verder een verbod op het dit jaar uitkeren van dividend, het uitkeren van bonussen aan directie en bestuur en op de inkoop van eigen aandelen. Lees meer


Voorschot subsidie voor mbo-praktijkleerplaats
Werkgevers kunnen vanaf de vierde week van mei een voorschot aanvragen op de subsidieregeling voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Hiermee wil het kabinet werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoetkomen in al gemaakte kosten en bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo blijven bestaan. Lees meer


In 2020 geen herziening WW-premie bij overwerk
Wanneer na een jaar blijkt dat een werknemer meer dan 30% meer uren heeft gemaakt dan contractueel is vastgelegd, moet de WW-premie met terugwerkende kracht worden herzien. Vanwege de coronacrisis is bepaald dat, alleen voor 2020, deze WW-herziening niet uitgevoerd hoeft te worden. Lees meer


NOW niet verrekenen met loonkostensubsidie LKS
De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling hoeft niet te worden verminderd met een eventuele loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking (LKS). De loonkostensubsidie komt niet in mindering op de vergoeding via de NOW. Lees meer


Lagere loonsom tijdens NOW? Let op voor correctie achteraf!
Wat is de consequentie voor de NOW als de loonsom in de periode maart tot en met mei lager is ten opzichte van de loonsom van januari van dit jaar? Dit kan een flink nadelig effect hebben. Let op, want je wil in deze tijden niet ook nog eens achteraf worden geconfronteerd met terugbetaling van de subsidie van de NOW-regeling. Lees meer


Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast
Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag je echter gewoon onbelast doorbetalen. Lees meer


Mag je als werkgever een verlofaanvraag intrekken?
Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag je als werkgever een verlofaanvraag intrekken? De werknemer is leidend waar het gaat om het bepalen wanneer hij vakantie wil opnemen. Je kan de werknemer hiertoe niet verplichten. Uiteraard kan je het aan de werknemer vragen, maar de werknemer hoeft hier niet op in te gaan. Lees meer


Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?
Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Hoe ga je daarmee om of anders gezegd: mag je je werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als je een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de NOW-regeling? Moet je daarvoor de arbeidsovereenkomst aanpassen? Lees meer


Thuiswerken, wat mag je belastingvrij vergoeden?
Door het coronavirus werkt personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre je daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven. Lees meer


Ontslag vanwege corona
Je kan als werkgever, als je als gevolg van het coronavirus minder werk hebt, mensen ontslaan. Een structurele werkvermindering kan een reden zijn voor ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen. De werkgever kan natuurlijk proberen om met medewerkers afspraken te maken over beëindiging van hun dienstverband in onderling overleg. Dergelijke afspraken kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Lees meer


Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen!
De Belastingdienst roept werkgevers op om op tijd aangifte te doen voor de loonheffingen. Je bent dit wettelijk verplicht, maar het is bovendien noodzakelijk voor de berekening van de tegemoetkoming via de NOW-regeling. Lees meer


Kan ik werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?
Nee, dat kan je als hoofdregel niet. Je werknemer bepaalt wanneer hij vakantie wenst op te nemen. Jij als werkgever moet binnen 14 dagen op een schriftelijk verzoek van de werknemer om in een bepaalde periode vakantie op te nemen, reageren. Laat je dit na, dan wordt de vakantie geacht te zijn toegekend conform de wens van de werknemer. Lees meer

03Advieswijzers

Op deze pagina gaan we uitgebreider in op verschillende personeelsgerelateerde onderwerpen. Dat doen we met onderstaande advieswijzers. Aan de orde komen verlofregelingen 2020, de hoofdpunten van de WKR 2020, voordelen loonkosten en personeel inlenen in 2020. De volledige advieswijzers lees je via de link op de website.


Verlofregelingen 2020
Als werkgever is het van belang dat je op de hoogte bent van de verlofregelingen voor je werknemers. In de advieswijzer Verlofregelingen 2020 komen diverse verlofregelingen aan bod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zwangerschaps- en bevallingsverlof en de speciale vormen daarvan. Ook wordt het ouderschapsverlof nader toegelicht, net als het kort- en langdurende zorgverlof. Alle verlofregelingen vind je hier.


Werkkostenregeling 2020 – de hoofdpunten op een rij
Weet je welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? En weet je tot welk bedrag je mag gaan? En wat gebeurt er als je het maximale bedrag overschrijdt? Je vindt de antwoorden en meer in de praktische advieswijzer op onze site. 

Uitgangspunt in de WKR is dat alles wat je aan je werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, loon is. Er zijn echter uitzonderingen. De regels hiervoor lees je in de advieswijzer. Heb je vragen over de toepassing van de diverse WKR-regels? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.


Voordelen loonkosten 2020
Als werkgever heb je voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen (LKV) en de lage-inkomensvoordelen (LIV). In de advieswijzer gaan we in op de verschillende soorten LKV, de bedragen voor 2020 en hoe je het LKV aanvraagt.

Ook voor het LIV gelden voorwaarden. Deze zijn ook terug te vinden in de advieswijzer, net als de bedragen. Ook gaan we uitgebreid in op het jeugd-LIV, de bijzondere tegemoetkoming voor werknemers met een arbeidsbeperking, de loonkostensubsidie en loondispensatie. Lees meer


Personeel inlenen in 2020
Leen je wel eens personeel in voor je onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat je voldoet aan alle regelgeving. Anders loop je het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet je op letten en wat moet je regelen? - Waar nodig wordt aandacht geschonken aan de maatregelen als gevolg van het coronavirus.

Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in jouw onderneming, onder jouw leiding of toezicht, werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan jou uitleent.

Als inlener kan je door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld worden als de uitlener of doorlener bepaalde belastingen en premies niet betaalt. Je kan de aansprakelijkheid beperken door een aantal maatregelen te treffen, zoals het aanvragen van een verklaring betalingsgedrag, het registreren van de juiste gegevens of het storten op een G-rekening.

In de advieswijzer op de website gaan we nader in op de mogelijkheden om de aansprakelijkheid zo veel mogelijk te beperken. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. De volledige advieswijzer lees je hier.

04Personeel

Op deze pagina is meer informatie te vinden voor en over personeel. Uiteenlopende onderwerpen zoals de fiscale fietsregeling, de verplichting om de ontslagreden te vermelden op de loonaangifte en antwoord op de vraag of je een transitievergoeding moet betalen als een werknemer in een lager betaalde functie wordt herplaatst. Kortom: nieuws dat de moeite waard is om te delen. Je leest het hieronder.


Aandachtspunten fiscale fietsregeling per 2020
Heb je personeel dat op de fiets naar het werk komt? Dan kan je sinds dit jaar gebruikmaken van de nieuwe fietsregeling. Deze regeling roept echter nog tal van vragen op. Wanneer is de fiets belast? Welke waarde heeft de fiets? Hoe zit het met de btw, reiskostenvergoeding en eigen bijdrage? De antwoorden op deze vragen lees je hier.


Een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Drie voorbeelden
Steeds meer bedrijven richten zich ook op buitenlandse werknemers bij hun speurtocht naar goed personeel. Wanneer is het toegestaan om een buitenlandse werknemer in dienst te nemen en hoe ga je praktisch te werk? Lees meer


Ontslagreden verplicht vermelden op loonaangifte
Vanaf dit jaar zijn werkgevers verplicht om bij het ontslag van een werknemer de reden ervan te vermelden op de loonaangifte. De maatregel is genomen om uitkeringsfraude tegen te gaan. De ontslagen werknemer kan bij het aanvragen van een uitkering aangeven dat hij aan alle voorwaarden voldoet, terwijl dit niet het geval is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een werknemer zelf ontslag heeft genomen. Waarschijnlijk heeft hij of zij dan geen recht op een uitkering. Door het vermelden van de ontslagreden op de loonaangifte kan deze vorm van fraude worden beperkt. Lees meer


Geen transitievergoeding bij herplaatsing lager betaalde functie
Als je als werkgever een werknemer herplaatst binnen je bedrijf of organisatie in een functie met een lager salaris, dan hoef je geen transitievergoeding te betalen. Herplaatsing is namelijk geen ontslag, maar juist het voorkomen daarvan. De wettelijke regeling van de transitievergoeding is niet bedoeld om een vergoeding aan de werknemer toe te kennen voor verlies van inkomen om andere redenen dan een (gedeeltelijke) beëindiging van het dienstverband. Een vermindering van salaris die het gevolg is van herplaatsing geeft dan ook geen recht op een transitievergoeding. Lees meer

05Overig nieuws

Deze nieuwsupdate van het Pcheck e-magazine sluiten we af met overig nieuws. Hopelijk ben je weer op de hoogte van het laatste nieuws. Want ook als het om informatie delen gaat is Pcheck de specialist in salarisverwerking. Vragen? Laat het ons gerust weten.


eHerkenning nodig? Pcheck regelt het voor je
Als ondernemer heb je tegenwoordig eHerkenning nodig om verschillende zaken met de overheid te regelen, zoals de Belastingdienst of het UWV. eHerkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee je met meer dan 400 overheidsbedrijven contact hebt. eHerkenning is niet gratis en wordt aangeboden door private aanbieders. Ben je van plan eHerkenning aan te schaffen? Neem dan eerst contact met ons op. Via een ketenmachtiging kunnen wij veel zaken voor je uit handen nemen. Lees meer


Informatieplicht werkgever bij premievrije pensioenopbouw WIA
Een werkgever is verplicht zich als een goed werkgever te gedragen. Een werknemer die arbeidsongeschikt was, was niet geïnformeerd over de mogelijkheid tijdens de arbeidsongeschiktheid premievrij pensioen op te bouwen. De werkgever, zo stelt hof Den Haag, had de werknemer daarover moeten informeren. De werkgever werd daarom voor de schade aansprakelijk gesteld. Het is belangrijk voor werkgevers hierbij stil te staan en werknemers hier actief op te wijzen. Lees meer


Werkgevers krijgen extra subsidie voor aanbieden bbl-plekken
De regering komt bedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie de komende vijf jaar tegemoet in de loonkosten voor plekken in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Voor dit doel komt een extra 10,6 miljoen euro beschikbaar. Het ministerie van Onderwijs werkt aan een wijziging van de huidige subsidieregeling praktijkleren om dit in de regeling op te nemen. Het is de bedoeling dat deze wijziging zeer binnenkort wordt gepubliceerd. Lees meer


Ouderschapsverlof in 2022 deels betaald
Ouders die ouderschapsverlof opnemen, krijgen dit straks deels betaald. De wijziging moet in augustus 2022 van kracht worden. Dit staat in een wetsvoorstel. Ouders hebben nu al het recht om maximaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Slechts een op de drie ouders maakt hier gebruik van. Om dit aantal te verhogen is besloten de eerste negen weken van het ouderschapsverlof voor 50% door te betalen tot het maximumdagloon. Lees meer

Pcheck Magazine

01 Voorwoord

02 Coronanieuws

03 Advieswijzers

04 Personeel

05 Overig nieuws

Bel: 071 - 401 29 47 of info@pcheck.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling