Pcheck
E-magazine

Special Lonen 2019

De specialist in salarisverwerking.

01Voorwoord

02Loon- en premieheffing

03AVG en arbeidsrecht

04Wet tegemoetkomingen loondomein

05DBA, dga, auto en cao Slagersbedrijf (PAWW)

01Voorwoord

Altijd handig: een naslagwerk voor jou als werkgever als het gaat om lonen 2019. Je leest het in de eerste uitgave van 2019 in deze Lonenspecial. Wat zijn de wijzigingen als het gaat om loon- en premieheffingen, de 30%-regeling en het minimumloon? We praten je bij over de AVG, het arbeidsrecht en de Wet tegemoetkomingen loondomein. Als laatste sluiten we af met de actuele stand van zaken van de Wet DBA, informatie over de dga en de bijtellingspercentages 2019 van de auto.

Actuele cijfers
In deze special hebben we de cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, sectorpremie WW en arbeidskortingen en gebruikelijk loon dga overzichtelijk op een rij gezet. Ook staan in de special Lonen onder andere actuele cijfers en informatie over de bijtelling auto, fiets van de zaak, de vrijwilligersregeling, WBSO en transitievergoeding.

Specialist
Dit en nog veel meer lees je in de special Lonen 2019. Vragen? Neem dan contact met ons op. Pcheck is niet voor niets de specialist in salarisverwerking! 

Website
Heb je onze nieuwe website al gezien? Graag maken wij van de gelegenheid gebruik te melden dat de website van Pcheck geheel vernieuwd is. Per 1 januari 2019 maakt Pcheck gebruik van één servicepakket: Pcheck Premium. Weten wat dit pakket inhoudt? Check dan hier de nieuwe website. De service die je van Pcheck gewend bent, is uiteraard hetzelfde gebleven!


(Hoewel bij de samenstelling van dit e-magazine de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van deze special, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële beslissingen.)

02Loon- en premieheffing

Wijzigingen in de inkomstenbelasting 
Per 1 januari 2019 zijn er wijzigingen in de inkomstenbelasting. Allereerst zijn de tarieven van de inkomstenbelasting in box 1 bij inkomens vanaf € 20.142 verlaagd per 1 januari 2019. Tevens verdwijnen er per 2021 twee belastingschijven, waardoor er nog slechts twee overblijven. Lees meer 

Minimumloon iets omhoog in 2019
Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2019 met 1,34% gestegen. Daarmee komt het minimumloon per maand uit op € 1.615,80. Het minimumloon geldt voor werknemers van 22 jaar en ouder. Het minimumloon geldt bij een volledige werkweek. Hoeveel uur dit per week is, verschilt per branche. Dit kan 40 uur zijn, maar sommige branches hanteren een kortere werkweek. Vandaar dat er ook geen minimumuurloon bestaat. Lees meer over onder andere de minimumjeugdlonen en de beroepsbegeleidende leerweg.

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019
De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen voor 2019 zijn vastgesteld. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet (WW) worden in 2019 flink verlaagd. Was de gemiddelde premie in 2018 nog 1,28%, voor 2019 wordt 0,77 % gehanteerd. De Awf-premie en Aof-premie stijgen juist. De premies voor AOW, ANW, Ufo en Whk blijven gelijk, zo ook de opslag kosten kinderopvang. De gemiddelde premie voor de sectorfondsen daalt flink. Lees meer

Premiepercentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2019
De werkgeversheffing en werknemersbijdrage Zvw ondergaan per 1 januari 2019 een lichte stijging ten opzichte van 2018. Hieronder staat een weergave van de verschillen ten opzichte van 2018.

Premie 2018 Zwv Werkgeversheffing: 6,90%
Premie 2019 Zwv Werkgeversheffing: 6,95%
Premie 2018 Zwv Werknemersbijdrage: 5,65%
Premie 2019 Zvw Werknemersbijdrage: 5,70%

Ook voor de premies Zvw geldt dat het maximum premieloon in 2019 wordt verhoogd naar € 55.927.

Ontwikkelingen sectorpremie WW
De WW-premie die een werkgever moet betalen, is op dit moment nog deels afhankelijk van de sector waarin hij is ingedeeld. In 2018 zijn hierin al enkele wijzigingen doorgevoerd. Met ingang van 2020 gaat mogelijk de WW-premie op basis van de sectorindeling verdwijnen en komt hiervoor een vaste hoge en lage premie in de plaats. Lees meer

Heffingskortingen voor buitenlandse werknemers
Per 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. ‘Niet-inwoners’ hebben daar vanaf dat moment geen recht meer op. Hierop bestaan echter de nodige uitzonderingen. Lees meer

30%-regeling
De maximale looptijd van de 30%-regeling is met ingang van 1 januari 2019 met drie jaar verkort: van acht naar vijf jaar. Nieuwe aanvragen worden vanaf dan voor maximaal vijf jaar toegekend. Ook voor bestaande gevallen zal de verkorting van drie jaar gelden. Lees meer

Vergoeding buitenlandse zakenreis omhoog
De onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van werknemers zijn per 1 oktober 2018 verhoogd. De maximumbedragen verschillen per land, stad en regio en zijn te vinden in het Reisbesluit Buitenland. De vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen zijn vooralsnog ongewijzigd. Hoewel deze besluiten bedoeld zijn voor ambtenaren op dienstreis, kunnen deze ook worden toegepast voor werknemers die wat betreft hun uitgaven vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis. Lees meer

Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot 2023
De Subsidieregeling praktijkleren wordt definitief verlengd tot 2023. Tijdens Prinsjesdag 2018 werd nog aangekondigd dat er bezuinigd zou gaan worden op de regeling. Bovendien was er grote onzekerheid of de regeling nog zou worden voortgezet vanaf 2019. Aan deze onzekerheid is nu een eind gemaakt. Na onderhandelingen over de begroting is afgesproken dat de subsidieregeling in ieder geval behouden blijft tot 2023. De subsidieplafonds worden jaarlijks bekendgemaakt. Lees meer

Tarief WBSO omhoog in 2019
Het percentage voor de tweede schijf van de WBSO is per 1 januari 2019 verhoogd van 14 naar 16%. Door het niet afschaffen van de dividendbelasting is voor de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk structureel een extra budget van € 76 miljoen beschikbaar. De verruiming van deze fiscale regeling voor innovatieve projecten wordt een jaar eerder ingevoerd. Het kabinet wilde vanaf 2020 een verhoging van de tarieven doorvoeren. Deze verhoging vindt nu dus al in 2019 plaats.

Vrijwilligersregeling 2019
Vrijwilligers zijn voor de maatschappij van groot belang. Daarom gaat de vrijstelling voor vrijwilligers in 2019 met € 200 per jaar omhoog. Dit betekent dat een vrijwilliger vanaf 1 januari 2019 maximaal € 170 belastingvrij per maand kan ontvangen voor de verrichte diensten, met een maximum van € 1.700 per jaar. Het is voor het eerst sinds 2006 dat deze bedragen worden verhoogd. Lees meer

Fiets van de zaak
De huidige fiscale regels om de waarde te bepalen van het privévoordeel van een ter beschikking gestelde fiets van de zaak worden in de praktijk als belemmering ervaren om een fiets ter beschikking te stellen. Vanaf 1 januari 2020 is het de bedoeling om de waarde van het privévoordeel van de fiets van de zaak vast te stellen met behulp van een forfait. Er komt een vast bijtellingspercentage van 7% per jaar van de consumentenadviesprijs – oftewel de oorspronkelijke nieuwwaarde – van de fiets. Lees meer

Btw-behandeling uitleen personeel is gewijzigd
Het besluit over de btw-behandeling van de uitleen van personeel is geactualiseerd en op 29 december 2018 in werking getreden. Er wordt nader toegelicht en verduidelijkt wanneer bij het ter beschikking stellen van personeel een btw-vrijstelling geldt dan wel wordt goedgekeurd dat btw-heffing achterwege mag blijven. Als voorwaarde voor toepassing van de goedkeuring is toegevoegd dat de uitlener zich moet kunnen beroepen op de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Verder zijn situaties benoemd waarin het ter beschikking stellen van personeel als nauw samenhangend met een vrijgestelde (hoofd)prestatie kan zijn vrijgesteld. Kijk voor meer informatie hier: Besluit 14 december 2018.

Wkr-ruimte
Vergoedingen en verstrekkingen aan personeel, bijvoorbeeld een bonus, kunnen onbelast blijven als je gebruik maakt van de werkkostenregeling. Daarbij is het van belang de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling zo veel mogelijk te benutten. Dit gebeurt nu nog lang niet altijd. Lees meer

Scholingsaftrek 2019
In het regeerakkoord is afgesproken dat de fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen 
door een individuele leerrekening. Dan zou ook de scholingsaftrek verdwijnen, maar voor 2019 blijft de maatregel nog behouden. Het kabinet wil eerst met partijen om de tafel wat betreft de invoering van een alternatief. Lees meer03AVG en arbeidsrecht

AVG
Op 25 mei 2018 is definitief de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. De AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die per diezelfde datum is komen te vervallen, vervangen. De AVG brengt nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens moeten de regels uit de AVG in acht nemen, dus ook kleine mkb’ers en zzp’ers. De controle op de toepassing van de AVG is in handen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht werknemer op personeelsgegevens
Werkgevers houden personeelsgegevens van in dienst zijnde werknemers bij. Deze werknemers hebben volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) recht op inzage in hun personeelsdossier en desgewenst op een kopie van de zich hierin bevindende stukken. Lees meer

Vraag toestemming voor gebruik foto’s!
Gebruik je foto’s van werknemers of klanten voor je bedrijfssite of voor nieuwsbrieven? Dan moet je expliciet toestemming krijgen volgens de AVG. Aan welke voorwaarden moet die toestemming voldoen? Lees meer

ARBEIDSRECHT EN VARIA

Nieuwe regels compensatie overuren
Per 1 januari 2019 is het voor jou als werkgever niet meer mogelijk om afspraken met individuele werknemers te maken om meerwerk (hieronder wordt verstaan meeruren en overuren) met vrije tijd te compenseren. Vanaf 2019 mag dit alleen nog maar als het is geregeld in een cao en schriftelijk is afgesproken. Dit geldt alleen voor zover de werknemer over de gewerkte uren niet meer verdient dan het minimumloon. Lees meer

Maximale transitievergoeding hoger in 2019
Per 1 januari 2019 bedraagt de maximale transitievergoeding € 81.000, een stijging van € 2.000 ten opzichte van 2018. Een werknemer kan alleen meer ontvangen als zijn jaarsalaris hoger is dan € 81.000. Lees meer

Wijziging criteria overbruggingsregeling transitievergoeding
Voor kleine werkgevers (< 25 werknemers) geldt dat zij bij een slechte financiële situatie onder strenge voorwaarden gebruik kunnen maken van de overbruggingsregeling transitievergoeding. Deze regeling houdt in dat werkgevers bij de berekening van de transitievergoeding alleen de jaren vanaf mei 2013 hoeven mee te tellen. Lees meer

Transitievergoeding en voorziening?
In een brief van 17 december 2018 is minister Koolmees onder andere ingegaan op de reden waarom in beginsel geen fiscale voorziening gevormd kan worden voor de transitievergoeding.
Voor het vormen van een voorziening geldt volgens de fiscale regelgeving en jurisprudentie dat op de balansdatum een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaaf in de vorm van een transitievergoeding zich in de toekomst zal voordoen. Een aanspraak op een transitievergoeding ontstaat pas op het moment dat de werkgever het ontslag geïnitieerd heeft. Op de balansdatum is dit niet altijd duidelijk. Dit zal bij een eventuele toekomstige reorganisatie wellicht anders kunnen zijn. 
Let op! In het voorjaar van 2019 zal de minister dit verduidelijken in een beleidsbesluit.

Vanaf 2020 compensatie transitievergoeding bij ziekte
Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. Lees meer

Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur
Als de arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd, op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De Hoge Raad heeft nu in een eerder arrest geoordeeld dat in sommige gevallen ook een transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst niet helemaal, maar gedeeltelijk wordt beëindigd. Lees meer

Forse herziening ontslagrecht
Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Daarom ligt er nu het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden herzien. Lees meer

Meer partnerverlof bij geboorte kind
Partners krijgen vanaf 2019 bij de geboorte van een kind meer verlof. Het kraamverlof, dat voor werknemers nu nog twee dagen bedraagt, is in 2019 omgedoopt tot geboorteverlof en bedraagt één keer de overeengekomen arbeidsduur per week. De kosten voor dit extra verlof komen voor rekening van de werkgever. Lees meer

Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?
Per 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. De Uitvoeringsregels Ontslag zijn een uitwerking van de wettelijke regels bij ontslag via het UWV. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kan je deze uitvoeringsregels gebruiken als je meer duidelijkheid wilt over de wijze waarop het UWV een ontslagaanvraag beoordeelt. Lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte
In het regeerakkoord zijn voorstellen gedaan om knelpunten bij loondoorbetaling bij ziekte te verzachten. In een brief van 20 december 2018 heeft minister Koolmees aangegeven dat hij met werkgevers afspraken heeft kunnen maken over een uitvoerbaar pakket aan maatregelen. Het pakket zou beter aansluiten bij behoeften van kleine werkgevers, maar ook (middel)grote werkgevers zouden gaan profiteren. Lees meer

Arbeidsbeperkte werknemer houdt recht op minimumloon
Het plan om mensen met een arbeidsbeperking minder te kunnen betalen dan het minimumloon is van de baan. Doel van de maatregel was om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap eerder aan de slag zouden kunnen. Er wordt nu bekeken of dit op een andere manier bereikt kan worden. Lees meer

04Wet tegemoetkomingen loondomein

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat uit drie onderdelen:
  • het lage-inkomensvoordeel,
  • het jeugd-lage-inkomensvoordeel
  • het loonkostenvoordeel
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is ingevoerd per 1 januari 2017. Met ingang van 2018 zijn het loonkostenvoordeel (LKV) en het jeugd-LIV ingevoerd.

Let op! Bij de premiekortingen bestond de mogelijkheid om achteraf alsnog een korting te claimen als men dit vergeten was. Voor de loonkostenvoordelen geldt dit niet! Als niet op tijd aan de vereisten wordt voldaan, kan achteraf geen beroep meer worden gedaan op een loonkostenvoordeel. Het op tijd signaleren van de mogelijkheden is dus van groot belang.

Uitbetaling tegemoetkomingen
Het LIV, jeugd-LIV en LKV over 2018 worden in 2019 automatisch uitbetaald als uit de loonaangiften blijkt dat een werkgever hier recht op heeft. Weten hoe dit in zijn werk gaat? Lees meer

Het lage-inkomensvoordeel in 2019
De grenzen voor het uurloon voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn voor het jaar 2019 vastgesteld. De grenzen zijn aangepast vanwege de stijging van het minimumloon per 1 januari 2019. Lees meer

Jeugd-lage-inkomensvoordeel 2019
Het jeugd-LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in verband met de verhoging van het minimumjeugdloon. Dat betekent extra loonkosten voor werkgevers. Daarom krijgen werkgevers vanaf 1 januari 2018 het jeugd-LIV voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen. Lees meer

Loonkostenvoordelen in 2019
Vanaf 2018 krijgen werkgevers die oudere uitkeringsgerechtigden, arbeidsbeperkten of werknemers die onder de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden in dienst nemen, recht op zogenaamde loonkostenvoordelen (LKV’s). De voorwaarden hiervoor blijven in 2019 gelijk, behalve wat betreft een aanpassing in het begrip kalendermaand. Lees meer

Wtl en stagiairs
Het loonkostenvoordeel en het (jeugd-)lage-inkomensvoordeel gelden in beginsel ook voor stagiairs. 
Voor het (jeugd-)LIV geldt dat stagiairs in aanmerking komen wanneer zij in (fictieve) dienstbetrekking zijn en voldoen aan de voorwaarden van het LIV. Dit geldt ook wanneer zij alleen zijn verzekerd voor de ZW. De kans is echter groot dat zij niet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot het gemiddelde uurloon voldoen. Lees meer

05DBA, dga, auto en cao Slagersbedrijf (PAWW)

WET DBA

Het kabinet wil de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) vervangen. Dit is aangekondigd in het regeerakkoord van het kabinet in oktober 2017. Deze wet zorgt namelijk voor te veel onrust en onzekerheid onder zzp’ers en hun opdrachtgevers. 

Uitstel opvolger Wet DBA
De opvolger van de Wet DBA moet opdrachtgevers en -nemers meer duidelijkheid bieden over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie en wanneer er dus loonheffingen en premies moeten worden ingehouden. De vervanging van deze wet gaat niet zonder problemen. Lees meer

DGA: GEBRUIKELIJK LOON EN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

Gebruikelijk loon dga
Het vaste bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor de dga en zijn partner bedraagt voor 2019 (net als in 2018) € 45.000. Dga’s kunnen het gebruikelijk loon in 2019 onder voorwaarden lager vaststellen dan € 45.000. Lees meer

Meer tijd voor verplicht formulier afkoop dga-pensioen
Het opbouwen van een pensioen voor de dga in eigen beheer (PEB) is niet meer mogelijk. Al bij de eigen bv opgebouwd pensioen kan worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. Een voorwaarde is dat een informatieformulier aan de fiscus verstrekt wordt. Besloten is de termijn voor het inleveren hiervan – onder voorwaarden – te verlengen. Lees meer

Pensioen dga
Dga’s kunnen sinds juli 2017 geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Welke alternatieven zijn er dan? We noemen de aantrekkelijkste mogelijkheden. Lees meer

Pensioenverplichting in bv, hoeveel reserve is toegestaan?
Onder bepaalde voorwaarden kan bij overlijden een aanmerkelijk belang in een bv geruisloos naar de erfgenamen worden doorgeschoven. Welke regels gelden er voor de waardering van een eventueel in de bv aanwezig pensioen? Lees meer

BIJTELLING AUTO

Bijtellingspercentages 2019
In 2019 verandert er niets in de bijtelling voor nieuwe auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 gram per kilometer. Deze blijft gehandhaafd op 22%. Wel gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen, de zogenoemde Tesla-taks. Ook voor alle auto’s, elektrische en niet-elektrische, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet, gaat de bijtelling in de loop van 2019 veranderen. Lees meer

CAO SLAGERSBEDRIJF

Voor werknemers uit de slagersbranche is een geheel nieuwe cao afgesloten waarin een aanvullende uitkering is geregeld om de verkorting van de duur en de opbouw van de WW-uitkeringen en de loongerelateerde WGA-uitkeringen te repareren. Deze aparte cao, genaamd Cao Private Aanvulling WW en WGA (PAWW), wordt uitgevoerd door de Stichting PAWW en is op 1 januari 2019 in werking getreden. 

De PAWW is een eventuele derde jaar werkloosheidsuitkering die ingaat wanneer deze na 2 jaar is geëindigd bij het UWV. Als werkgever val je onder de werkingssfeer van de cao Slagersbedrijf. Je bent daarom verplicht deze te volgen. Er wordt een werknemersbijdrage ingehouden van 0,3% ter financiering.

Als werkgever moet je een maandelijkse aangifte indienen om de juiste gegevens aan te leveren bij de Stichting PAWW. Als het goed is, heb je hiervan bericht ontvangen met inloggegevens en registratiecodes. Als je dit wenst, kan Pcheck voor jou maandelijks deze aangifte verzorgen. Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.


Pcheck Magazine

01 Voorwoord

02 Loon- en premieheffing

03 AVG en arbeidsrecht

04 Wet tegemoetkomingen loondomein

05 DBA, dga, auto en cao Slagersbedrijf (PAWW)

Bel: 071 - 401 29 47 of info@pcheck.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling